Начало
Органи
Решения
Вписани адвокати
Актуална информация
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
списък на адвокати и младши адвокати вписани в Русенската колегия
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА АС-РУСЕ ЗА 2013 г.
<< Начало | ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА АС-РУСЕ ЗА 2013 г.


  

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

на СЪВЕТА НА АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ РУСЕ
за периода от 26.01.2013 година
до 25.01.2014година


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл.81 и сл. от Закона за адвокатурата днес провеждаме редовното годишно отчетно събрание на Русенската адвокатска колегия. Ще се отчете дейността на колегията, Адвокатския съвет, дисциплинарния съд и контролния съвет през периода от 26.01.2013 година до 25.01.2014година.

І. СЪСТАВ НА КОЛЕГИЯТА и на АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

Към 26.01.2013 година колегията наброяваше 331 адвоката. През 2013 година бяха приети 16 адвоката, от които 6 младши. През изминалата година са отписани 8 адвокати, от които 5 по тяхна молба и поради преминаване на друга работа,а 3 колеги са починали -Симеон Войнов, Борис Панов и Кирил Цонев. Към 25.01.2014 година Русенската адвокатска колегия е в състав от 339 адвоката.Членове на Русенската адвокатска колегия упражняват адвокатската професия и извън България-наши колеги работят във Франция, САЩ, Турция и Германия.С този числен състав Русенската адвокатска колегия е една от големите адвокатски колегии в страната и в нея упражняват адвокатска професия 55 адвоката с 20 и над 20 години стаж,22 адвоката със стаж 15 и над 15 години и 184 адвоката със стаж между 5 и 10 години.Всичко това сочи на извода, че членовете на Русенската адвокатска колегия са с нужната квалификация и притежават знания и опит, с което да осъществяват качествена правна помощ и защита на своите клиенти.
През 2013 година АС на колегията бе в състав:

Председател Николинка Мянкова, зам.председател Мария Букурова, секретар Иван Василев и членове – Валентин Вълков, Красимира Кьорангелова, Иванка Саралиева, Иво Минков, Георги Недков и Камелия Кожухарова.
Резервни членове на съвета са Звезделина Рафаилова и Валентин Върбанов.

Адвокат ГРЕТА ПЕНЧЕВА е член на ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ.
И през 2013година на основание чл.120,ал.3 от Закона за Адвокатурата, Председателят на съвета на Русенската адвокатска колегия участва с правото на съвещателен глас в заседанията на Висшия адвокатски съвет.

В дейността си Адвокатския съвет се е ръководил и е спазвал Закона за адвокатурата, наредбите по него, решенията на Висшия адвокатски съвет и решенията на Общото събрание на колегията.Съгласно чл.88,ал.1 от Закона, Адвокатския съвет следва да провежда редовните си заседания един път месечно.Поради многобройните въпроси,които следваше да реши, настоящия АС провеждаше средно по две заседания месечно или общия брой на проведените заседания е 22.На тези заседания членовете на съвета са участвали в работата му, няма провалено заседание поради липса на кворум.На голяма част от заседания са взели участие членовете на КС-Лилия Борисова и Албена Матева, а така също и Председателят на Дисциплинарния съд Пламен Георгиев.

ІІ. ДЕЙНОСТ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ.

Дейността на Адвокатския съвет бе в предвидените правомощия и обем на чл.89 от ЗА.С встъпването си в длъжност АС си постави следните няколко приоритета в своята работа:
І.Повишаване на квалификацията на всички адвокати от колегията и издигането на РАК до Регионален център за обучение към ЦОА „Кръстю Цончев”.
ІІ.Подобряване комуникацията между АС и адвокатите в Русенската адвокатска колегия и подобряване достъпа на всички колеги до актуална информация за работата на колегията
ІІІ.Организиране честванията на важни за адвокатурата дати-134 години от създаване на Търновската конституция и 125 години от приемане на първия закон за адвокатурата в България.
1/ През 2013 г. Русенската адвокатската колегия в изпълнение на първия поставен приоритет проведе пет семинара-обучения в рамките на две сесии-пролетна и есенна както следва:
В рамките на пролетната сесия се проведоха следните семинари :

-първия семинар се проведе на 19.04.2013година и бе на тема Сравнителни аспекти на заповедното производство по ГПК.Лектор на семинар беше съдия Николай Ангелов.
-втория семинар се проведе на 17 май 2013година и бе на тема Търговска несъстоятелност с лектор съдия Светлин Михайлов.
Тези два семинара бяха в конферентната зала на адвокатската колегия
-третия семинар се проведе на 22.06.2013година в курорта Арбанаси, хотел Севастократор.Темата на семинара беше Специални разузнавателни средства с лектор съдия Валя Рушанова.
При трите семинара домакин бе нашата адвокатска колегия, а лекторите и материалите за обученията бяха осигурени от ЦОА „Кръстю Цончев”
На 01.10.2013година при откриване на учебната 2013-2014година на ЦОА Русенската адвокатска колегия бе обявена за първият и за сега единствен в страната Регионален център за обучение на адвокати към ЦОА „Кр.Цончев”. Това ни дава възможността да издигнем нивото на обучение на нашата колегия и другите колегии от региона.При организиране работата на центъра срещаме изключителната подкрепа на ЦОА „Кръстю Цончев”. В есенната сесия на учебната година участие взеха освен членове на Русенската адвокатска колегия и членове на адвокатските колегии Шумен, Силистра, както и съдии от Районен съд Русе.
В рамките на есенната сесия за обучение бяха проведени два семинара:

-на 15 ноември 2013година бе проведен семинар на тема Практическо приложение на медиацията.Лекторите бяха Севдалина Ангелова, Албена Комитова и Атанас Николов.

-на 29 ноември бе проведен семинар на тема Електронните документи и тяхната доказателствена сила с лектор адв.Георги Димитров.
В изпълнение на приоритета за повишаване правната квалификация на русенските адвокати, както и за осигуряване свободния достъп на всеки адвокат от колегията до актуална правна информация, АС взе решение и сключи договор за покупка на правно-информационната система „Лакорда” за срок от една година. Предвидено е всеки един от членовете на Русенската адвокатска колегия да получи лична парола за достъп до правната система и да я ползва чрез интернет по всяко време и от всяко място, което е снабдено с интернет достъп.
Освен правно-информационната система Лакорда, офисът на Русенската адвокатска колегия разполага и с правно-информационната система Апис за едно работно място.
Наред с това колегията разполага и с богат библиотечен фонд, който непрекъснато се обновява и попълва с издаваната правна литература.Библиотеката има 537 заглавия на юридическа литература и ежегоден абонамент на списания с юридическа насоченост, които свободно могат да се ползват от всички колеги в работното време на офиса на адвокатската колегия.
С оглед установяване на трайни контакти и бъдеща работа по съвместни проекти с Юридически факултет на Русенския университет, АС взе решение и отпусна 1500лева помощ-такса за участие на отбора на Русенския университет за първото му участие в Международното състезание по „Международно търговско право и арбитраж”, което ще се проведе във Виена през м.април 2014година.

2.По отношение на втория приоритет -подобряване комуникацията между АС и адвокатите в Русенската адвокатска колегия и подобряване достъпа до актуална информация за работата на колегията, бяха направени следните стъпки:

Положиха се усилия в попълване на съществуващия сайт на колегията с възможно повече актуална информация.На първо място се помести на сайта актуална информация с имената на адвокатите от РАК , служебните адреси и телефони , както и електронните им адреси , съобразно подадената информация в Националния регистър .
Значително се подобри обновяването на рубриката „Актуална информация”, в която своевременно се публикуват всички значими за колегията събития-провеждане на семинари, организиране на тържества, периодичните списъци на дежурните адвокати по правната помощ, заседанията на АС и всички други по-значими за адвокатите събития.Целта е информацията, която ние адвокатите получаваме за случващото се в адвокатската ни колегия, да е преди всичко от сайта на колегията.Това се отразява и в отговорите на проведената на 15.11.2013година анкета между присъствалите колеги на проведения тогава семинар и ОС на колегията.По-голямата част от отговорите на въпроса: „От къде се информирате за работата на Адвокатския съвет?” са, че получават информация от интернет страницата на колегията.
Наред с това се постави началото на публикуване на сайта на колегията в раздел „Решения” протоколите от заседанията на АС, като по този начин всички решения на АС могат да бъдат проследени от членовете на колегията.
През 2013година АС с помощта на техническият секретар на колегията Ани Якимова поставихме началото и на персоналното информиране по имейл на всеки един член на колегията за важни събития, свързани с адвокатурата, както и със евентуални задължения, които адвокатът следва да изпълни към колегията.
Работата на АС в насока подобряване на сайта на колегията ще продължи и пред следващата година, като целта е електронната страница на РАК да стане действително място на общуване на всички нас и средство за информация по всички интересуващи ни въпроси.
3.През годината АС организира общите тържества на колегията.Традиция в нашата е колегия е да се организира честване на деня на Конституцията и юриста- 16.04. и Деня на българската адвокатура-22.11.През изминалата година Русенската адвокатска колегия отбеляза и двете дати, като АС отправи тържествено поздравление до всички адвокати чрез местните ежедневници „Утро „ и „Бряг” и организира тържествени вечери на които бяха поканени всички колеги.
Тези тържества, както и проведената вечеря на изнесения семинар в Архитектурно-етнографския комплекс Арбанаси изключително много спомагат за добрата колегиална атмосфера между нас.
АС има желание да провежда още повече мероприятия, които биха били интересни за всички членове на колегията и в това отношение особено много разчита на предложенията и мнението на всеки адвокат.
ІІ.ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ на АС
1.При изпълнение на текущите си задължения АС провежда редовно насрочените заседания и при активното участие на всички свои членове.Отсъствията от заседания бяха само по уважителни причини.Поради големият обем от работа, в заседанията и в работата на АС редовно бяха канени и взимаха участие и резервните членове на съвета.Настоящия АС продължи практиката на предходните съвети да заседава два пъти месечно-първи и трети четвъртък от месеца, като това даде възможност всички текущи въпроси да се разглеждат своевременно и да се взимат адекватни решения.Заседанията на АС се ръководеха от председателя на АС.За заседанията на АС техническият сътрудник Ани Якимова води протоколи на хартиен носител, а след подписването им от присъствалите членове на съвета ги публикува на сайта на колегията.
2.Друг важен въпрос за нормалната работа на адвокатската колегия е навременното изпълнение на задължението от страна на всеки един адвокат за заплащане на членския внос към колегията и към ВАС.Както всички знаем това на практика са единствените средства, с които колегията разполага за администриране и организиране на цялостната си дейност.През изминалата година по-голяма част от членовете на колегията в срок и добросъвестно изпълняваха това свое задължение.Има обаче колеги, които пренебрегват задължението си за плащане и забавят плащането на членския внос или изобщо не плащат членския внос, което води до образуване на дисциплинарни производства срещу тях.С оглед ритмичното плащане и отчисляване на сумите за ВАС, АС въведе практика при закъснение на плащането да се изпращат съобщения на електронната поща на тези адвокати, за да им се напомня за тяхното задължение.Тази практика дава резултата и в момента можем да отчетем, че бюджета на колегията се изпълнява и има достатъчно средства, за да се покрият текущите нужди на колегията.Подробна информация за това ще бъде изнесена в отчета за изпълнението на бюджета от секретаря на АС Иван Василев.Следва да се отчете обаче, че АС винаги изключително отговорно и грижливо се е отнасял към парите на колегията и всички разходи са правени по общо решение на АС и при преценка на най-добрите и изгодни предложения, което е видно от факта, че въпреки многото финансирани инициативи на АС през изтеклата години, наличните пари на колегията са повече от тези от предходната година.Към края на 2013година наличните средства на колегията са 38 720лева.
3.Следва да се отбележи, че Русенската адвокатска колегия разполага с офис, който дава възможност за нормалното осъществяване на работата на колегията и конферентна зала, в която се провеждат редица общи мероприятия, а така също се отдава и под наем по решение на АС.Ежедневното използване на тази материална база налага нуждата и от непрекъсната грижа за нея и извършване на текущи ремонти.Русенската адвокатска колегия обзаведе и се нанесе в сегашния си офис през 2004година и от тогава не бе извършено освежаване на интериора.През м.юни 2013година АС взе решение да се извърши боядисване на целия офис и обяви, че приема оферти за това.Едновременно бе определена и комисия, която отговаря за тази дейност в състав Иван Василев, Валентин Върбанов и Пламен Георгиев. При извършения подбор на офертите бе избрана най-добрата оферта, като АС се съобрази не само с цената, но и срокът за извършване на боядисването, с оглед минималното затрудняване работата на колегията.В изпълнение на това решение бе сключен договор с фирма „ЕКСТРЕМТУР” ЕООД, която през м.август направи вътрешното боядисване и работата бе приета от комисията към АС.
4.Особено много усилия се положиха от АС за организирането и правилното разпределение на дейността във връзка с осъществяване на правната помощ. 205 адвокати от нашата колегия работят по Закона за правната помощ, като 116 от тях са вписани в списъка на дежурните адвокати.От адвокатския съвет за правната помощ отговаря адв.Иванка Саралиева и комисия в състав Мария Букурова, Иван Василев, Валентин Вълков, Иво Минков, и Камелия Кожухарова, които са подпомагани от двете ни служителки-Ани Якимова и Ирина Петкова.
През 2013година в АС са постъпили 1327броя искания за определяне на служебен защитник, което е със 121 искания повече от предходната година.По всички тези искания са своевременно са определени адвокати, като незабавно е изпратена информация за това на искащия орган.През изминалата година са постъпили, обработени и изпратени на НБПП 1141броя отчети, което е с 230 отчета повече от 2012година, през която отчетите са били 911 броя.Следователно се наблюдава една трайна тенденция на увеличаване на работата по правната помощ в нашата колегия.
От приемане на ЗПП до м.октомври 2013година цялостната дейност по администриране на правната помощ в нашата колегия се извършва на хартиен носител, като винаги сме се стремили да спазваме принципите на справедливо разпределение на делата и изискванията на закона.
Това обаче очевидно не бе достатъчно, което бе отчетено и в доклада на АС на предходното отчетно събрание в началото на 2013година.Особена трудност представлява пресичане на практиката органите на досъдебното производство, а понякога и съда сами да избират и назначават адвокати от дежурните такива.За да се преустанови това тяхно поведение, както и за да има пълна прозрачност и справедливост при извършване на разпределението на делата, АС взе решение да снабди колегията с програмен продукт, изработен от фирма „БИОСОФТ” ЕООД гр.Пловдив.След продължителни преговори с управителя на фирмата този програмен продукт ни бе предоставен за безвъзмездно ползване, като колегията пое ангажимент единствено за заплащане на месечен абонамент по поддръжката на продукта в размер на 150лева.Програмният продукт обслужва служебните защити във връзка със ЗПП, като целта му е включване в единна национална система обслужваща НБПП, АС и Служебната защита като цяло.Този продукт предлага електронно обслужване на правната помощ от постъпване на искането за служебен защитник, до уведомителното писмо и становището по отчета на адвоката, осъществил служебната защита и предложеното възнаграждение за това.Системата предлага и възможност за електронно досие за всеки адвокат с регистрация в НРПП, за определянето му за служебен защитник, дежурство и за справки.Това наложи срока за дежурство да бъде намален на 10 дни ,с оглед по-равномерното натоварване на адвокатите.
При инсталиране на програмата се актуализира информацията за годините адвокатски стаж, електронна поща и натовареност на адвоката.
От началото на 2014година продукта се използва в колегията, като системата сама следи заетостта на отделните адвокати и предоставя списък на тези, които имат най-малко назначавания и от този списък се избира адвоката, който ще оказва правната помощ.От друга страна системата дава възможност във всеки един момент да се следи начина на разпределяне на делата и всеки адвокат да има персонален достъп до своята партида,чрез персонален код, като проследява направените към него плащания и назначения.Много полезна е и възможността исканията за определяне на адвокат за правна помощ да се получават и изпращат по електронен път, като това от една страна спестява време, а от друга средства.Този процес обаче е двустранен и зависи не само от нас адвокатския съвет, но и от органите, които имат право да допускат правна помощ.Предстои да се проведат срещи с тези органи, за да установим двустранната връзка.Безспорно има много какво още да се направи в областта на правната помощ, поради което това ще бъде и един от основните ни приоритети на работа за 2014година.
Като обобщение може да се каже, че през изтеклата година както служителите ни, така и членовете на АС работиха усилено по своевременното предоставяне на правна помощ, обработката на докладите и срещите и разговорите с НБПП.
На 21.11.2013година в гр.София, бе проведена среща с ръководството на НБПП, на която взе участие резервния член на съвета Звезделина Рафаилова.Тази среща се проведе във връзка с проекта, финансиран от Кралство Холандия за безплатен телефон за правна помощ и срочното предаване и обработване на всички отчети за осъществена правна помощ, с оглед изплащане на възнагражденията по тях до края на 2013година.Множеството отчети, които бяха предадени в периода 22.11.2013-10.12.2013година наложи и служителите и членовете на АС да положат много труд, за да обработят и изпратят в срок отчетите, но със задружните усилия на всички това стана и изпълнихме изискванията на НБПП, както и създадохме условия всички колеги да получат дължимите им се суми.
5/През изтеклия период бяха проведени три Национални конференции и една национална работна среща :
-през м.юни 2013година в Плевен, в която взеха участие секретарят на колегията Иван Василев и члена на АС Георги Недков.Конференцията бе на тема „За самоуправлението и развитието на адвокатурата”
-през м.ноември 2013година в София бе проведена Тържествена национална конференция по случай 125години от приемането на първия Закон за адвокатите.На нея участваха Председателят на АС Николинка Мянкова и резервния член Звезделина Рафаилова
-през м.декември 2013година в Кюстендил се проведе национална конференция във връзка с измененията в Закона за адвокатурата.на тази конференция участие взеха Председателят Николинка Мянкова и секретаря на АС Иван Василев.
-през м.март 2013година в Стара Загора се проведе национална работна среща във връзка с изменението на ЗА , в която участие взеха секретарят на АС Иван Василев и резервния член Звезделина Рафаилова.

6/На 15.11.2013година по указание на ВАС, Русенската адвокатска колегия проведе извънредно общо събрание във връзка с обсъждане на измененията в Закона за адвокатурата, предложени от работната комисия към ВАС.Събранието премина при голям интерес и на него присъстваха около 1/3 от членовете на колегията.В хода на дебата се обсъдиха направените предложения за изменение на закона от работната комисия, като русенските адвокати направиха редица интересни изказвания по тях и предложения.ОС взе решение относно направените предложения и ги изпратихме своевременно във Висшия адвокатски съвет, за да бъдат съобразени от комисията при изготвяне на окончателния проект за изменение на закона.
При проведената конференция през м.декември 2013година продължиха обсъжданията по измененията, като резултат от работата на конференцията бе връщане на проекта в работната комисия,която да съобрази всички изказвания и решения на ОС на колегиите и да внесе окончателен вариант до 31.01.2014година във ВАС.

ІІІ.ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ

В кратки срокове бяха разглеждани на заседания на Адвокатския съвет и постъпилите сигнали и жалби срещу адвокати.
През изтеклата година САК е решил 3 броя висящи преписки, заведени през 2012г.
През 2013г. са постъпили 32 броя жалби и сигнали против адвокати.Към настоящия момент висящи са 2 преписки.23 преписки са разгледани и прекратени, поради липса на основание за образуване на дисциплинарно производство.Образувани са 4 дисциплинарни производства и 3 жалби са оттеглени от техните податели. Поради това, че по дневен ред има и отчет на Председателят на Дисциплинарния съд, само накратко ще ви информирам за дисциплинарната дейност в колегията.
През 2013 г. са образувани общо 4 дисциплинарни производства против адвокати.От образуваните дисциплинарни производства 3 са за неплащане на ежемесечни адвокатски вноски, а само една е за друго дисциплинарно нарушение.Това обстоятелство води на извода, че не се наблюдава тенденция на увеличаване на дисциплинарните нарушения от страна на колегите.

По всеки сигнал или жалба срещу адвокат е искано обяснения от съответния колега и член на адвокатския съвет е определян за докладчик и той е извършвал проучване, като при нужда е събирал и доказателства, за изясняване на фактите по случая.Важно е да се знае, че всеки член на съвета, който е бил докладчик по преписка срещу колега се е отнасял изключително отговорно и компетентно към задълженията си и няма забавяне на преписки

Колеги, в дейността си през изтеклата година Адвокатският съвет се е стремил да защитава интересите на членовете на колегията, да отстоява правата им, да създава условия за спокойна професионална работа и да спомага за професионалното им израстване и утвърждаване.

В заключение искам да очертая приоритетите, които АС набеляза за 2014година:

І.Продължаващото обучение в рамките на Регионалния център за обучение към ЦОА „Кръстю Цончев”.

ІІ.Продължаване на работата по подобряване комуникацията между АС и адвокатите в Русенската адвокатска колегия и подобряване достъпа им до актуална информация за работата на колегията

ІІІ.Организацията и осъществяването на правната помощ

Благодаря за вниманието Ви.

25.01.2014г. Председател на САК:
Русе Николинка Мянкова/

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Русе | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz